Applicability of silane modified soil for Cd(II) ions removal

Kinjal J. Shah*, Jiacheng Yu, Dongjian Cai, Zhaoyang You

College of Urban Construction, Nanjing Tech University, Nanjing, 211800, China

8746885674?profile=RESIZE_710x

NP21-062.pdf

You need to be a member of The International NanoScience Community - Nanopaprika.eu to add comments!

Join The International NanoScience Community - Nanopaprika.eu

Votes: 0
Email me when people reply –